Algemene Voorwaarden

VERKOOP-, LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN PROTECT BEDRIJFSKLEDING B.V. TE ZUTPHEN

Toepasselijkheid

Op alle overeenkomsten zijn onderstaande voorwaarden van toepassing tenzij anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Apeldoorn (08065334) .

Forum en rechtskeuze

Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot voornoemde overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.

Offertes

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is een offerte een vrijblijvend aanbod. Protect kan een offerte herroepen, zelfs indien de offerte door koper is aanvaard, maar dan alleen binnen 5 werkdagen na aanvaarding van de offerte door koper. Vindt binnen deze termijn geen herroeping plaats, dan is de overeenkomst tot stand gekomen.

Orders

Elke tussen Protect en koper gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend, tenzij Protect of koper binnen 5 werkdagen na het tot stand komen van die overeenkomst aan de andere partij laat weten dat hij/zij de overeenkomst annuleert. Door een dergelijke annulering wordt de overeenkomst ontbonden zonder dat de andere partij recht heeft op schadevergoeding. Dit recht op schadevergoeding hebben Protect en koper wel wanneer de annulering plaats vindt nadat de hiervoor bedoelde termijn van 5 werkdagen is verstreken.

Levering

Wanneer uitdrukkelijk een leveringstermijn is overeengekomen dan is Protect verplicht de goederen binnen deze termijn bij koper af te leveren. Mocht het zo zijn dat zij om redenen die buiten haar invloedsfeer liggen, niet in staat is tijdig tot levering over te gaan, dan heeft zij het recht de goederen op de eerst mogelijke datum aan koper te leveren zonder dat zij daarbij schadeplichtig is jegens koper.

Afroep en afname

Wanneer er sprake is van een afroeporder dient, tenzij anders is overeengekomen, de levering te geschieden binnen een termijn van 20 werkdagen, ingaande de eerste werkdag volgend op de werkdag waarop de schriftelijke afroep van de koper door Protect is ontvangen.

De koper die niet tijdig heeft afgeroepen heeft recht op een aanvullende afroeptermijn van 10 werkdagen ingaande op de eerste werkdag die volgt op de werkdag waarop hij/zij van Protect een schriftelijke sommatie tot afroep heeft ontvangen. Geen recht op een additionele afroeptermijn bestaat echter indien voor de levering een datum is overeengekomen.

Reclames

Koper is gehouden de zaken direct bij aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de zaken overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die in het normale handelsverkeer gelden.

Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt indien de koper binnen een termijn van 10 werkdagen na de levering een schriftelijke en een zo nauwkeurig mogelijke opgave aan Protect doet van de aard en de grond van de reclame.

Reclamerechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken betreft dan wel de gebreken pas blijken tijdens het gebruik van de goederen.

Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, afwerking, kleuren e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

Betaling

Betaling van de rekening van Protect dient zonder enige korting plaats te vinden binnen de op de rekening gestelde termijn.

Bij niet tijdige betaling heeft Protect recht op vergoeding van rente. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met een opslag van 2%.

Indien koper, nadat hij door Protect schriftelijk in gebreke is gesteld, nalatig blijft in de voldoening van zijn betalingsverplichting en Protect zich genoodzaakt ziet haar vordering ter incasso uit handen te geven dan komen alle te maken kosten, zowel de rechtelijke als de buitengerechtelijke voor rekening van koper. Reclamaties ontheffen de klant niet van zijn of haar betalingsverplichtingen.

Eigendomsvoorbehoud

Protect behoudt zich ten aanzien van alle te leveren zaken uit hoofde van de met koper gesloten en te sluiten overeenkomsten het eigendom voor totdat zij voldoening heeft ontvangen van al hetgeen zij van koper te vorderen heeft.

Overmacht

Protect respectievelijk koper zal de wederpartij bij een overeenkomst direct waarschuwen indien zich bij haar/hem een geval van overmacht voordoet. In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enigerlei schade vergoeding.

Belastingen

Verkoopprijzen of anderszins genoteerde prijzen zijn altijd exclusief de omzetbelasting(en) en of andere overeenkomstige heffingen die op grond van de overeenkomst verschuldigd zijn of zullen worden.

Neem contact met ons op

Als lid van MVO Nederland hebben wij het manifest "Be the Change" ondertekend. Ons MVO beleid vindt u op deze site onder het hoofdstuk "Over Protect & Style".